Video tiến độ dự án

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 06/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 06/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 03/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 03/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 11/2018

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 11/2018